Politisk flertall for avkriminalisering

Et politisk flertall i Stortinget vil avkriminalisere bruk av narkotika. Men selv om det politiske flertallet er enige om å være enige, er man ennå bare i startgropa, i form av en kommentar til Statsbudsjettet.

 – Politikerne har laget en formulering det er umulig å vite om kan gjennomføres. Den eneste muligheten er å sette ned et utvalg som kan se på dette, slik også Bent Høie ser ut til å ville foreslå, sier rusforsker Sverre Nesvåg.

 – Politikerne har laget en formulering det er umulig å vite om kan gjennomføres. Den eneste muligheten er å sette ned et utvalg som kan se på dette, slik også Bent Høie ser ut til å ville foreslå, sier rusforsker Sverre Nesvåg.

Tekst: Ellen Teigen Vinje

Avkriminalisering er ikke det samme som legalisering. Det betyr at man ikke skal straffes om man blir tatt med en brukerdose av ulovlige stoffer. Tanken er at man da skal tilbys behandling i stedet for straff. 

Ikke vedtatt
Kommentaren som er vedlagt Statsbudsjettet er fra flertallspartiene Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstre og er som følger: 

"... ønsker å overføre ansvaret av samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten". 

Saken følges som en kommentar. Det er flere slike kommentarer til saken som handler om bevilgninger på Statsbudsjettet til psykisk helse og rusarbeid.

: Når det bare er en kommentar, hvorfor er det da viktig?
– Dette gir regjeringen en viktig beskjed om hva flertallet i Stortinget ønsker, og de må jobbe videre med det, sier Camilla Hille til Gatemagasinet Asfalt.

Hun er politisk rådgiver for Venstre i helse og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun forklarer at nå er det naturlig at det blir laget en utredning, NOU, som Stortinget etterhvert vil få til behandling. Det er med andre ord noen år frem i tid før dette blir en sak i Stortinget.

Usikker Nesvåg

Rusforsker Sverre Nesvåg har forsket på rus i 20 år, og vet at det finnes ingen enkle svar. 
– Politikerne har laget en formulering det er umulig å vite om kan gjennomføres. Når man spør de forskjellige politikerne får man ulike svar, også innad i partiene. Den eneste muligheten er å sette ned et utvalg som kan se på dette, slik også Bent Høie ser ut til å ville foreslå.

– Partiene fremstår som enige, men de mener ulike ting, og det er de klar over. Ikke alle vil følge Portugal-modellen, sier Nesvåg.

: Hva er Portugal-modellen?
– Kort sagt innebærer den at en nemd skal vurdere om personen  som er tatt med rusmidler har et rusrelatert problem, og skal tilbys behandling, eller ikke har et slikt problem, og skal få et forelegg. I realiteten er det få som får forelegg og de fleste sakene blir satt på vent.